Historie van RK. EHBO. Ver. St. Lidwina Boekel Venhorst

EHBO. Wedstrijden foto 1Op initiatief van doctor Jetten en de heer Prick werd op 14 november 1949 de afdeling Boekel van de Kath. Nat. Bond voor EHBO. St. Lidwina opgericht. 45 dames en heren gaven zich als lid op.  Op 17 december van datzelfde jaar werd het eerste EHBO. bestuur gekozen. Dit bestond uit de volgende personen: Voorzitter de heer J. Prick , secretaresse mej. N.v.d. Bosch, thans mevr. Meulemeesters – v.d. Bosch , penningmeesteresse mej. A.vd. Heuvel thans mevr. Klaassen – v.d. Heuvel en bestuursleden de heer H.v.d. Elzen en de heer A. v. Hoeij. Vanaf de oprichting heeft de vereniging een gestage groei door gemaakt. Veel enthousiaste leden hebben in het verleden o.a., onder de bezielde leiding van Adr. v. Dalen, aan diverse wedstrijden deel genomen om zich op een sportieve wijze als EHBO.-er te bekwamen. Via een collecte en donateuractie en een gemeente-subsidie waren ze in staat om een 4-tal verbandposten in te richten, terwijl ook een spalkbrancard kon worden aangeschaft. Zo groeide iedere jaar het aantal verbandposten die meer en beter verspreid werden in het gemeente Boekel – Venhorst. In 1951 werd de eerste EHBO. pleister-actie gerealiseerd.

Men begon ook in het parochiehuis te Boekel met EHBO. – wedstrijden tussen de afdelingen Erp, Uden en Boekel van de R.K. Nationale Bond voor EHBO. Ook heeft men meerdere malen in samenwerking met de zusterverenigingen uit Erp en Gemert en Handel en Uden en Volkel en Zeeland en de plaatselijke brandweer zogenaamde rampenoefeningen gehouden om in geval van nood goed georganiseerde hulp te bieden. Verder begon men met een EHBO.-tentoonstelling en met de Jeugd-EHBO in Gemeente Boekel en Venhorst.

Geen enkele afgewezene en van de 31 cursisten niet minder dan 13 geslaagden met lof.

Bij de organisatie van nagenoeg allerlei sportieve evenementen heeft men steeds een beroep kunnen doen op “ de EHBO. “ om wanneer nodig hulp te bieden.

In 1954 jubileert de EHBO. Afd. Boekel reeds met meer dan 100 leden.

In 1955 slaagden in Boekel en Venhorst alle deelnemers ( 84 in getal ) aan wie het getuigenschrift kon worden uitgereikt. Dit mocht men een landelijk record genoemd worden ! Het was nl. voor de derde keer dat door de deelnemers, zonder uitzondering, met goed gevolg dit examen werd afgelegd. In 1957 tijdens een Jaarvergadering van afdeling Boekel van de EHBO. in café van de heer H.M. van den Elzen te Boekel stelde het bestuur dan het kiezen van een afdelingsnaam aan de orde en bracht al een voorstel ter tafel, nl. Sint Lidwina vereniging.

Deze Nederlandse heilige werd zelf tengevolge van een ongeval op het ijs 38 jaren lang aan het ziekbed gekluisterd. Alle leden betuigden hun instemming voor dit voorstel, zodat hiertoe werd besloten.  In 1958 werd in cafe zaal van de heer A. van Delst vergaderd en geoefend voor de landelijke Streekcompetitie EHBO.-wedstrijden en werd er ook een filmavond georganiseerd.

In 1972 werd Voorzitter J. Prick door EHBO. Boekel bij afscheid gehuldigd en werd zijn opvolger benoemd de heer M. Gabriëls. De oefenavonden werden vastgesteld in het wijkgebouw van het Wit-Gele Kruis. De doelstelling van de EHBO. die vanaf het begin heeft gegolden en thans nog steeds geldt is om een verantwoord en optimaal eerste hulp te verlenen aan slachtoffers van welk lichamelijke geweld ook. Daarom besteed de EHBO.-vereniging, vanaf het begin van haar bestaan, veel aandacht en tijd aan de opleiding van nieuwe EHBO.-ers. Deze cursussen werden tot 1972 gegeven door Dr. Jetten en na 1972 door Dr. L. v. Haaster. Er werd ook vanaf het begin veel aandacht besteed aan herhalingslessen en oefeningen voor onze gediplomeerde leden.

In 1974 werd in café De Beurs aan de Boekelse Kerkstraat het 25-jarig bestaan gevierd met een receptie en feestvergadering onderleiding van

Voorzitter de heer L. Henkelman en secretaris de heer M. Swarts en penningmeester de heer A. van Dalen met bestuursleden mevr. J. v.d. Ven – van Sinten en de heer J. de Rijck en de heer A. Swinkels en de heer A. v.d. Wijst. Eind jaren ’70 kwam dokter van Boxtel bij de vereniging om samen met kaderinstructeurs de jaarlijkse EHBO. cursussen te verzorgen.

14 november 1989 werd het 40-jarig bestaan van de RK. EHBO. vereniging St. Lidwina Boekel Venhorst herdacht tijdens een goed bezochte receptie in Nia Domo voor leden, oud-leden en verder belangstellenden waren van harte welkom. Mevr. Jo van Duijhoven uit Venhorst is vanaf 1982 de voorzitster en de heer Jozef van Cuijck zit ook in het bestuur.

Vele leden blijven jarenlang lid zoals Thieu van Duijnhoven uit Boekel die dan al 32 jaren lid is van de EHBO.-vereniging. De heer Jan v.d. Weijer uit Handel verzorgt vanaf 1966 de jaarlijkse EHBO samen met Dr. van  Boxtel .

EHBO wedstrijden foto 2

Enz. enz. tot nu toe maar dit wordt binnenkort vervolgt ….

Een verzoek vanuit het bestuur is of er mogelijk nog oud-leden zijn die nog over foto’s of krantenberichten e.d. over de afgelopen 66 jaar beschikken, om tijdelijk beschikbaar te stellen of af te willen staan.  Wat gebruikt kan worden voor deze nieuwe EHBO. website en later verwerkt zou kunnen worden in een boekvorm voor de volgende grote jubileum feest (70 of 75  jaar bestaan)

Het bestuur zou hier zeer blij mee zijn.

U kunt tel. of per email bericht contact op nemen met dhr. Edwin van den Elzen

Mob. 06 – 1696 1406 of email ; voorzitter@EHBO-BoekelVenhorst.nl